MR Medezegenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is precies wat de naam zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR worden ouders en personeelsleden vertegenwoordigd.

Wat doet de MR?
Voor heel wat belangrijke beslissingen is de directie verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Er zijn beslissingen waarover de MR advies moet geven, beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is en beslissingen waarover de schoolleiding de MR alleen hoeft te informeren. De schooldirectie moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft (gevraagd of ongevraagd). Als de MR instemmingsrecht heeft, kan de directie een besluit niet nemen zonder instemming van de MR.

Waarover praat de MR?
De MR bemoeit zich niet met de dagelijkse uitvoering, maar heeft wel een belangrijke stem als het over beleid gaat. De MR kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode en mag zich niet bemoeien met de overgang van leerlingen naar de volgende groep of de keuze welke leerkracht voor welke groep komt te staan. De onderwerpen waar de MR over praat, hebben wel gevolgen voor de dagelijkse praktijk op school. Huisvesting en de ontwikkeling tot Kindcentrum zijn bijvoorbeeld onderwerpen waar de MR de afgelopen jaren veel aandacht aan heeft besteed. Een aantal onderwerpen komt elk schooljaar aan de orde, zoals het vakantierooster, de formatie voor het volgende schooljaar, de begroting en (de evaluatie van) het schoolplan.

Wat is het verschil met de oudervereniging?
Terwijl de MR zich inzet voor beleidsmatige zaken op school, houdt de oudervereniging zich bezig met praktische zaken. Denk daarbij aan het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. Een formeel verschil is dat de MR een wettelijke bevoegdheid heeft en de oudervereniging niet. De oudervereniging kan de MR adviseren en de oudergeleding van de MR kan de oudervereniging ook advies vragen.

Hoe is de MR samengesteld?
De MR van de Bolster bestaat uit 6 leden: 3 teamleden en 3 ouders. De leden uit de teamgeleding worden uit en door het personeel gekozen en de leden uit de oudergeleding worden uit en door ouders gekozen. Leden worden voor de duur van 3 zittingsjaren gekozen en zijn herkiesbaar. Een zittingsjaar is gelijk aan een schooljaar. De MR bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit:

De Bolster wordt door leerkracht Willem Boes vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van Mijnplein. De GMR houdt zich bezig met zaken die bovenschools geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen binnen Mijnplein. Met wie praat de MR? De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Bij de Bolster is het gebruikelijk dat de directeur een gedeelte van de vergadering aanwezig is. Daarbij informeert hij de MR en beantwoordt vragen van de MR-leden. Ook kan inbreng van de MR gevraagd worden op voor de directie actuele thema’s en is er ruimte voor de MR om zelf onderwerpen aan te dragen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, alle ouders en leerkrachten zijn dus welkom. Uit praktisch oogpunt vragen we geïnteresseerden wel om vooraf hun aanwezigheid even te melden. Het jaarverslag en het activiteitenplan is te vinden bij downloads op de website. De notulen zijn op te vragen via onderstaand e-mailadres.

Natuurlijk wil de MR graag weten wat er leeft onder de ouders en verzorgers. Als u een vraag heeft of een onderwerp aan de MR voor wilt leggen, spreek ons dan aan of stuur een mail naar: mr.debolster@mijnplein.nl